top of page

Kohaku en shiro Nagoshi


Female nisai Nagoshi

45-52 cm

Geboren 2022

2 Kohaku's: €795

1 × 4-stap kohaku: sold

Shiro utsuri: sold

Tancho kohaku: sold


bottom of page